Документ від 28.08.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
28.08.2017 м. Костопіль
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Костопільської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль»

І. Визначення проблеми

 

Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є в комунальній власності територіальної громади. Регламентоване законодавством право територіальної громади на фінансово-економічну самостійність неможливо реалізувати без наявності власного майнового комплексу, відносно якого органи місцевого самоврядування мають використовувати технології ефективного управління. Однією з основ ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади міста Костопіль є визначення ринкової вартості майна, що перебуває у власності громади, з метою недопущення нанесення втрат міському бюджету при передачі цього майна в оренду чи його відчуженні. З метою забезпечення прозорості та відкритості процедури оцінки комунального майна, у відповідності до чинного законодавства, відбір суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку комунального майна, відбувається на конкурсних засадах.

На сьогоднішній день Костопільською міською радою не було прийнято нормативного акта, який би регулював питання конкурсного відбору   суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль. Зазначена процедура регулюється Наказом Фонду Державного майна України №2075 від 31.12.2015 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

                                                                                                            

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Територіальна громада +  
Суб’єкти господарювання, +  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Таким чином, зазначена проблема потребує негайного вирішення шляхом прийняття рішення Костопільської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль» підготовленого відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

II. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття запропонованого регуляторного акту є:

- реалізація вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності;

- забезпечення відкритості та прозорості процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- зменшення витрат громадян та суб’єктів господарювання, які пов’язані з оцінкою комунального майна територіальної громади м. Костопіль при його передачі в оренду та відчуженні;

- скорочення строків виконання робіт з оцінки майна територіальної громади          м. Костопіль.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

  1. Альтернативні способидосягненняцілейдержавного регулювання:

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін У разі залишення ситуації без змін неможливе досягнення поставлених цілей.
Внесення змін до існуючих регуляторних актів На сьогоднішній день Костопільською міською радою не було прийнято нормативного акта, який би регулював питання конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль.
Прийняття такого регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються чинною нормативною базою щодо оцінки комунального майна Запропонований регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам регуляторної політики. У ньому чітко встановлені умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів територіальної громади, громадян та суб’єктів господарювання.

Враховуючи те, що при альтернативі «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін» неможливе досягнення поставлених цілей, то розглянемо вигоди та витрати територіальної громади м. Костопіль, громадян та суб’єктів господарювання у разі прийняття рішення Костопільської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль»

 

Об’єкт впливу Вигоди Витрати
Територіальна громада Усунення законодавчих прогалин у питаннях оцінки об’єктів комунальної власності. Встановлення чіткої процедури конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності. відсутні
Громадяни Зменшення витрат на оплату робіт з оцінки комунального майна, яке передається в оренду або відчужується. відсутні
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва* Здійснення   діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, розширення сфер підприємницької діяльності, створення конкурентоспроможних умов між   суб’єктами оціночної діяльності. відсутні

 

* Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання є змінною та залежить від наміру суб’єктів оціночної діяльності брати участь в конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль.

 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін -
Внесення змін до існуючих регуляторних актів -
Прийняття такого регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються чинною нормативною базою щодо оцінки комунального майна -

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результа- тивності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Прийняття такого регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються чинною нормативною базою щодо оцінки комунального майна 3 дозволяє врегулювати порядок та умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності в м. Костопіль
Внесення змін до існуючих регуляторних актів 2 не може бути реалізована міською радою
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін 1 не дозволяє досягнути цілей під час вирішення проблеми

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття такого регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються чинною нормативною базою щодо оцінки комунального майна

1. Дозволить реалізувати вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

2. Удосконалить порядок залучення суб’єктів оціночної діяльності;

3. Забезпечить відкритість та прозорість процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності;

4. Зменшить витрати громадян та суб’єктів господарювання, які пов’язані з оцінкою комунального майна територіальної громади м. Костопіль при його передачі в оренду або відчуженні.

5. Дозволить скоротити терміни виконання робіт з оцінки майна.

Відсутні Забезпечить досягнення поставлених цілей, оскільки врегулює порядок та умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з врахуванням особливостей   їх діяльності в м. Костопіль
Внесення змін до існуючих регуляторних актів Відсутні Відсутні Не може бути реалізована міською радою
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні Відсутні Не забезпечить досягнення поставлених цілей

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Прийняття такого регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються чинною нормативною базою щодо оцінки комунального майна

 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням Костопільської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також врахувати інтереси громадян, територіальної громади та підприємців при визначенні простішої, прозорої процедури проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні зміни та доповнення

Внесення змін до існуючих регуляторних актів

 

Не може бути реалізована міською радою Х
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Унеможливлює досягнення поставлених цілей Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль врегулюється питання відбору суб’єкта оціночної діяльності відповідно до конкурсних вимог. Механізм, що застосовується в даному   рішенні, дозволить визначити суб’єкта господарської діяльності в сфері оцінки, який забезпечить якісне надання послуг за нижчою ціною та в найкоротші строки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта не потребує

додаткових витрат з коштів місцевого бюджету чи суб’єктів господарювання, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог цього рішення.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий

термін або до прийняття нових нормативних актів в сфері оцінки комунального майна. У разі потреби вноситимуться зміни до нього, в т.ч. за підсумками відстеження його результативності.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей регулювання, для відстеження результативності цього

регуляторного акта обрано такі показники:

1. Кількість об’єктів комунальної власності м. Костопіль для проведення експертної оцінки яких було проведено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

2. Кількість договорів на проведення робіт з оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль, укладених з різними суб’єктами господарювання.

3. Співвідношення вартості послуг переможців конкурсу з відбору оцінювачів з вартістю мінімальних конкурсних пропозицій.

4. Середній строк виконання робіт з оцінки майна комунальної власності          м. Костопіль.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде

здійснюватись через шість місяців після набрання чинності рішення статистичним методом шляхом аналізу показників отриманих в результаті проведених конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної оцінки комунального майна територіальної громади міста Костопіль.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Головний спеціаліст

з юридичних питань                                                      М.М. Савчук