Документ № 815 від 09.09.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

09.09.2022 м. Костопіль №815
 
Про перерахунок коштів на поповнення статутного капіталу комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення Костопільської міської ради від 26.12.2022 №37, зі змінами «Про Програму розвитку автомобільного транспорту у Костопільській міській територіальній громаді на 2020-2024 роки», за погодженням з постійними комісіями з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і з питань житлово-комунального господарства, транспорту, енергозбереження, зв’язку,

міська рада -

 

                                                                    В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Дозволити відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради перерахувати кошти в розмірі 3 470 383,15 грн (Три мільйони чотириста сімдесят тисяч триста вісімдесят три гривні п'ятнадцять коп.) як внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс» (ЄДРПОУ03352024) (далі – КП КМР «Костопількомунсервіс») за КПКВК 1217670 КЕКВ 3210.
 2. Затвердити форму договору про здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс» (далі - Договір), що додається.
 3. Відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради укласти договір з КП КМР «Костопількомунсервіс» згідно пункту 2 цього рішення та перерахувати кошти визначені в пункті 1 цього рішення на розрахунковий рахунок КП КМР «Костопількомунсервіс»: UA763204780000026003000187182 в ПАТ «УКРГАЗБАНК».
 4. КП КМР «Костопількомунсервіс» використати кошти з рахунку UA763204780000026003000187182 в ПАТ «УКРГАЗБАНК» на погашення щомісячних лізингових платежів та суми компенсації частини Винагороди лізингодавця за Договором фінансового лізингу від 01.03.2021 №1089-ЛД укладеного між КП КМР «Костопількомунсервіс» та ТОВ «УКРЕКСІМЛІЗИНГ».
 5. Внести зміни до рішення Костопільської міської ради № 756 від 30.06.2022 «Про перерахунок коштів на поповнення статутного капіталу комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс», а саме в пункті першому зазначеного рішення слова та цифри: «кошти в розмірі 3 679 667,43 (Три мільйони шістсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят сім гривень сорок три коп.)», замінити словами та цифрами «кошти в розмірі 652 000, 00 грн (Шістсот п’ятдесят дві тисячі гривень 00 коп.)».
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

           В. о. міського голови                                                        Давид ДІДУХ

 

Додаток

до рішення Костопільської міської ради 

від 9 вересня 2022 року № 815

ДОГОВІР

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОСТОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «КОСТОПІЛЬКОМУНСЕРВІС»

м. Костопіль                                                                                             «____» __________20__р.

Сторона-1: Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради, в особі начальника відділу Гаврилюка Дмитра Юрійовича, що діє на підставі Положення,

Сторона-2: Комунальне підприємства Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс»,

в особі директора Онищука Ігора Ярославовича, що діє на підставі Статуту, далі разом за текстом цього Договору - Сторони,

уклали цей Договір про таке.

 1. Предмет Договору

1.1. За умовами даного Договору Сторона-1 зобов’язується здійснити внески до статутного капіталу Сторони-2, а Сторона-2 зобов’язується використовувати зазначені внески виключно за цільовим призначенням, визначеним Стороною-1.

 1. Форма, розмір та цілі внесків

2.1. Внески до статутного капіталу Сторони-2 здійснюються у грошовій формі.

2.2. Розмір внесків до статутного капіталу Сторони-2 складає 3 470 383,15 грн (Три мільйони чотириста сімдесят тисяч триста вісімдесят три гривні п'ятнадцять коп.).

2.3. Внески до статутного капіталу Сторони-2 використовуються виключно для досягнення наступних цілей: на погашення щомісячних лізингових платежів та суми компенсації частини Винагороди лізингодавця за Договором фінансового лізингу від 01.03.2021 №1089-ЛД укладеного між КП КМР «Костопількомунсервіс» та ТОВ «УКРЕКСІМЛІЗИНГ».

2.4. Внески до статутного капіталу Сторони-2 є комунальною власністю Костопільської міської територіальної громади в особі Сторони-1, та передаються Стороні-2 на праві оперативного управління з передачею на баланс Сторони-2.

 1. Права та обов’язки Сторін

3.1. За цим Договором Сторона-1 має право:

3.1.1. контролювати використання внесків Стороною-2 за цільовим призначенням;

3.1.2. вимагати від Сторони-2 надання звіту про використання внесків до статутного капіталу.

3.2. За цим Договором Сторона-1 зобов’язана у повному обсязі профінансувати внесок до статутного капіталу Сторони-2.

3.3. За цим Договором Сторона-2 зобов’язується:

3.3.1. Після підписання цього Договору негайно приступити до використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2;

3.3.2. Використовувати внески, зроблені Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2, у відповідності до вимог чинного законодавства та виключно на цілі, передбачені цим Договором;

3.3.3. Щокварталу надавати фінансовий звіт з копіями підтверджуючих документів та випискою з банківського рахунку про використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2.

 

 1. Ведення справ

4.1. Ведення справ за цим Договором здійснюється Сторонами за їх спільною згодою.

4.2. Сторона-2 виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставлених за договором цілей, визначених у п. 2.3 Договору.

4.3. Сторона-1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони-2 в межах цього Договору.

 1. Термін дії цього Договору

5.1. Цей Договір починає діяти з моменту його підписання та діє до «31» грудня 2022 року.

 1. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

Сторона-1: в межах затверджених бюджетних призначень на рік здійснює внески до статутного капіталу Сторони-2.

Сторона-2: внески за цим договором використовує виключно на цілі, передбачені п.2.3 цього Договору.

Сторона-2: зобов’язана повернути невикористані до закінчення бюджетного періоду 2022 року внески Стороні-1 в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. За нецільове використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2, Сторона-2 повертає внески Стороні-1 у повному обсязі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.3. Сторона-2 при отриманні внесків до статутного капіталу підприємства вносить відповідні данні до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надають Стороні-1 відповідну інформацію про поповнення статутного капіталу та внесення змін до Статуту комунального підприємства (з проектами розпорядчих документів) та здійснюють реєстрацію таких змін у встановленому законодавством порядку у Державного реєстратора в місячний термін з моменту прийняття відповідного рішення.

 1. Зміна умов Договору

7.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

 1. Інші умови

8.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

 1. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

Сторона-1

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради

35000, Рівненська область, м. Костопіль,

вул. Незалежності, 7

IBAN UA908201720344220004000111932

УДКСУ у Костопільському районі  

МФО 820172

ЄДРПОУ 44089711

___________________     Дмитро ГАВРИЛЮК

             (підпис)                                    П.І.Б.

  М.П.

Сторона-2

Комунальне підприємство Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс»

35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Сарненська, 30

IBAN  UA763204780000026003000187182 в ПАТ «УКРГАЗБАНК»

МФО 320478

ЄДРПОУ 03352024

___________________     Ігор ОНИЩУК

               (підпис)                             П.І.Б.

  М.П.

        В. о. міського голови                                                                Давид ДІДУХ