Документ від 12.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

12.08.2022 м. Костопіль
 
Про затвердження Статуту Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради в новій редакції

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», згідно рішення Костопільської міської ради № 740 від 30 червня 2022 року «Про реорганізацію окремих закладів дошкільної освіти Костопільської міської ради», з метою приведення мережі закладів у відповідність соціально - економічних потреб та можливостей територіальної громади,

міська рада -

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Статут Великолюбаського ліцею Костопільської міської радив новій редакції (додається) та уповноважити міського голову Денисюка Є.О. підписати Статут.
 2. Керівнику Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради подати документи для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, духовності і культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та туризму Костопільської міської ради

 

 

Міський голова                                               Євгеній ДЕНИСЮК

 

 

Проєкт рішення підготувавначальник управління                                                              Олена Дідух

Проєкт рішення оприлюднено на офіційному вебсайті Костопільської міської ради (http://kostopil-rada.gov.ua)

 

 

П. І. П.

Посада

Дата

Підпис

ГОТУВАВ:

Дідух О. О.

начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

   

ВІЗУВАВ:

Савчук М. М.

начальник відділу документообігу та кадрової роботи Костопільської міської ради -юрист

   

ПОГОДЖЕНО:

Дідух Д. О.

секретар ради

   

Макарова Т. В.

голова постійної комісії

   

Герук С. О.

заступник міського голови

   

Додаток

до рішення Костопільської міської ради

від ___ серпня 2022 №___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ВЕЛИКОЛЮБАСЬКОГО ЛІЦЕЮ

КОСТОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

с. Підлужне-2022

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Великолюбаську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області перейменовано у Великолюбаський ліцей Костопільської міської ради (далі – Заклад).

Заклад знаходиться в комунальній власності та є правонаступником всіх прав і обов’язків Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області.

Великолюбаський ліцей Костопільської міської ради є правонаступником майна, прав та зобов’язань Підлужненського закладу дошкільної освіти «Калинка» Костопільської міської ради .

Великолюбаський ліцей Костопільської міської ради є правонаступником майна, прав та зобов’язань Трубицького закладу дошкільної освіти «Колосочок» Костопільської міської ради .

 1. Організаційно-правова форма Закладу: комунальна установа (опорний заклад освіти).

Заклад є юридичною особою, що забезпечує потреби громадян у здобутті повної загальної середньої освіти. Заклад має печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, має самостійний баланс, має самостійне ведення бухгалтерського обліку, рахунки в органах Державної казначейської служби України. Може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

Заклад є неприбутковою установою.

 1. Повне найменування Закладу українською мовою: Великолюбаський ліцей Костопільської міської ради.

Скорочене найменування українською мовою: Великолюбаський ліцей..

 1. Юридична адреса Закладу: вул. : Жовтнева, 1, с. Підлужне, Рівненський район, Рівненська область, 35024. Електронна адреса: v.lubacha@gmail.com, ідентифікаційний код 24170557.
 2. Повне найменування філії українською мовою: Корчівська філія Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради (далі – Філія).

Скорочене найменування філії українською мовою: Корчівська філія Великолюбаського ліцею.

Юридична адреса філії: вул. Молодіжна, 35а, с. Корчів’я, Рівненський район, Рівненська область.

 1. Повне найменування Філії українською мовою: Трубицька філія Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради (далі – Філія).

Скорочене найменування філії українською мовою: Трубицька філія Великолюбаського ліцею.

Юридична адреса Філії: вул. : Героїв УПА, 19а, с. Трубиці, Рівненський район, Рівненська область.

 1. Повне найменування Філії українською мовою: Космачівська філія Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради (далі – Філія).

Скорочене найменування філії українською мовою: Космачівська філія Великолюбаського ліцею.

Юридична адреса філії: вул. : Шкільна, 2, с. Космачів, Рівненський район, Рівненська область.

 1. У складі закладу загальної середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:

- дошкільний підрозділ (групи з короткотривалим перебуванням дітей);

- позашкільний підрозділ (гуртки);

- інші внутрішні структурні підрозділи.

Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі філію (філії).

 1. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.
 2. Засновником Закладу є Костопільська міська рада (далі – Засновник).

Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:

 - засновник або уповноважений ним орган;

 - керівник закладу освіти;

 - педагогічна рада;

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

 1. Великолюбаський ліцей є опорним закладом освіти, має у своєму складі філії у селах Корчів’я, Трубиці, Космачів (надалі – філії). Філії не є юридичними особами і діють на підставі Положення про Корчівську філію Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради, Положення про Трубицьку філію Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради, Положення про Космачівську філію Великолюбаського ліцею Костопільської міської ради. Філії виконують функції закладів освіти І ступеня. Керівництво філіями здійснює керівник опорного закладу, його заступники відповідно до розподілу функціональних обов’язків та завідувачі філій, відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про філію.
 2. Головною метою Закладу є забезпечення, згідно з вимогами Державного стандарту дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової, базової середньої та профільної середньої освіти на таких рівнях:

дошкільна освіта (групи з короткотривалим перебуванням дітей) – є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти – стартовою платформою особистісного розвитку дитини, визначених державним стандартом (Базовим компонентом) дошкільної освіти;

початкова освіта – перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

 1. Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах;

- забезпечення реалізації права громадян на якісну повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до законів Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, регіональних мов або мов меншин, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи.

 1. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, власним Статутом та іншими актами.
 2. Великолюбаський ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
 3. Великолюбаський ліцей несе відповідальність за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 1. Мовою освітнього процесу є державна мова.
 2. Великолюбаський ліцей має право:

- визначити форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із управлінням освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану за погодженням із управлінням освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- користуватися пільгами, передбаченими державою;

- визначати шкільний компонент змісту освіти.

 1. У Великолюбаському ліцеї створюється та функціонує: структура методичної роботи, яка щорічно затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти, психологічна служба.
 2. Режим роботи Закладу встановлюється адміністрацією Закладу відповідно до законодавства про освіту та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.
 3. Харчування у Закладі організовується відповідно до санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та чинного законодавства України. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на Засновника та директора Закладу.
 4. Медичне обслуговування здобувачів освіти у Закладі забезпечується Засновником і здійснюється місцевим закладом здоров’я та медичним працівником, який входить до штату Закладу.
 5. Місцевий заклад охорони здоров’я спільно з Органом управління освітою щороку забезпечують безоплатне проведення медичного огляду учнів, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у Закладі.
 6. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування здобувачів освіти здійснюється відповідно до законодавства.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1.Великолюбаський ліцей реалізовує освітні програми І та І-ІІІ ступенів.

Освітній процес організовується за такими циклами:

дошкільна освіта – ігровий (1 рік навчання);

перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);

перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);

другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання);

перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);

другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).

Початкова, базова середня і профільна середня освіта можуть здобуватися в окремих закладах освіти або у структурних підрозділах однієї юридичної особи (закладу освіти).

 1. Здобуття профільної середньої освіти передбачає два спрямування:

академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;

професійне - орієнтоване на ринок праці на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Заклад освіти може мати освітні програми профільної середньої освіти за одним чи обома спрямуваннями.

 1. Великолюбаський ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до освітньої програми. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти.

Освітня програма містить:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

-вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

-перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

-опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-інші освітні компоненти.

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

 1. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).
 2. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 3. Великолюбаський ліцей здійснює освітній процес за класно-урочною формою навчання.
 4. Наповнюваність класів не повинна становити менше п’яти осіб та не може перевищувати 30 учнів.

У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання.

 1. Зарахування учнів до закладу освіти та його філій здійснюється, як правило, до початку навчального року, з 6 (шести) років та проводиться наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). На кожного учня-першокласника у десятиденний термін з дня написання наказу про зарахування заводиться особова справа.

Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

 1. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

 Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається чинним Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу.

 1. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом керівника Великолюбаського ліцею.
 2. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи закладу освіти встановлюються його керівником у межах часу, передбаченого освітньою програмою та робочим навчальним планом.
 3. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять в закладі освіти та його філіях визначається розкладом уроків, який складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується керівником закладу освіти.
 4. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.
 5. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
 6. Навчальні заняття починаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
 7. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.
 8. Тривалість уроків встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

 1. У Великолюбаському ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

До учнів, які навчаються за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 року №87, застосовується формувальне оцінювання. В 5-11 класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою відповідно до рівня компетентності: високий – 12, 11, 10 балів; достатній – 9, 8, 7 балів; середній – 6, 5, 4 бали і початковий – 3, 2, 1 бали.

 1. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

 1. Випускникам базової та повної загальної середньої освіти, видається відповідний документ про освіту.
 2. За успіхи у навчанні для здобувачів освіти, встановлюються такі форми заохочення – Похвальний лист, Похвальна грамота за особливі успіхи у вивченні окремих предметів, премії (в межах коштів, передбачених на ці цілі), Срібна медаль, Золота медаль.
 3. При наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, за письмовим зверненням батьків, або осіб, які їх замінюють та відповідно до рішення Засновника у закладі освіти та його філіях можуть створюватися групи продовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом керівника закладу освіти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 1. Великолюбаський ліцей за потреби утворює інклюзивні та спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Навчання здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група чи клас утворюється в обов’язковому порядку.

Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги.

 1. Великолюбаський ліцей відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність Великолюбаського ліцею. У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

 1. Керівництву Великолюбаського ліцею, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Керівництву закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладу освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

 

 

 

III.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

(ГРУПИ З КОРОТКОТРИВАЛИМ ПЕРЕБУВАННЯМ)

 1. Головною метою дошкільного підрозділу є реалізація права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

2.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1. Група комплектується за віковими ознаками.
 2. Кількість груп визначається засновником залежно від кількості дітей на підпорядкованій території відповідного віку відповідно до нормативів.
 3. Зарахування дитини до дошкільного підрозділу здійснюється директором закладу загальної середньої освіти на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, з прикладанням наступних документів:
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • копії свідоцтва про народження дитини.
 1. За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, перебування у лікувальній установі, санаторії, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період – 75 днів (не залежно від періоду відпустки).

7.Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюються на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її подальше перебування у дошкільному підрозділі такого типу; за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють.

 1. Адміністрація закладу загальної середньої освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 14 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.
 2. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 4 годин, без харчування.
 3. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
 4. Дошкільний підрозділ працює відповідно до чинних програм розвитку та виховання дитини раннього віку, Базових програмам розвитку дитини дошкільного віку, затверджених Міністерством освіти і науки України, Базового компонента дошкільної освіти (державний стандарт), діючої програми розвитку дітей старшого дошкільного віку.
 5. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному підрозділі є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
 6. За успіхи в роботі встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу: подяка, грамота, грошові винагороди.
 7. Права дитини у сфері дошкільної освіти: безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання, захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку, захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності, здоровий спосіб життя.

15.Педагогічні працівники дошкільного підрозділу мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії та педагогічного звання;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного підрозділу;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • інші права що не суперечать законодавству України. 
 1. Працівники дошкільного підрозділу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди у строки визначені вимогами про проходження медоглядів.
 2. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на 5 років згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

 

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 2. Учасниками освітнього процесу у Великолюбаському ліцеї є:

- здобувачі освіти (вихованці, учні);

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психолог;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

 1. Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ, іншими актами законодавства України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.Здобувачі освіти мають право на:

- доступність та безоплатність освіти;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- трудову діяльність у позаурочний час;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 1. Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм, законодавства;

-дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 1. Педагогічним працівником є особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

Розподіл педагогічного навантаження затверджується керівником закладу освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Педагогічні та інші працівники закладу освіти та його філій призначаються на посади та звільняються з посад керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

 1. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір освітніх програм, форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, не шкідливих для здоров’я учнів;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

- участь в обговоренні та вирішенні питань з організації освітнього процесу;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України.

- та інші гарантії визначені законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається.

 1. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших людей, народних традицій, духовних та культурних надбань народу України;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі;

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, свої посадові обов’язки;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, інших органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму;

- дотримуватися академічної доброчесності;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати в дітях прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

 1. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо).

Сертифікація педагогічних працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 1. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 2. 11. Держава забезпечує працівникам:

- належні умови праці та медичне обслуговування;

- оплату підвищення кваліфікації;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання;

 - виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;

- виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

- надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

- пенсію за вислугу років;

- інші гарантії, визначені законом України.

У разі захворювання педагогічного працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які навчаються, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації за таким працівником зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

За особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присвоєння державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

 1. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- звертатися до відповідних органів управління, керівника закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти та його освітньої діяльності.

 1. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися Статуту закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
 2. Управління Великолюбаським ліцеєм здійснює:

- Костопільська міська рада - Засновник;

 - управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради (далі – управління освіти, культури, молоді та спорту) - у межах галузевих повноважень;

 - директор ліцею;

- педагогічна рада ліцею.

Органи самоврядування мають право брати участь в управлінні ліцеєм у порядку та межах визначених чинним законодавством про освіту та цим Статутом.

 1. Костопільська міська рада затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них.

Засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та піклувальній раді закладу освіти.

 1. 3. Засновник Костопільська міська рада:

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

-реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

 1. Безпосереднє керівництво закладом освіти та його філіями здійснює керівник (директор). Керівникнесе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.

Керівником може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Заступник керівника призначається на посаду та звільняється з посади керівником закладу освіти. Керівник має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

У разі надходження до Засновника закладу обґрунтованого звернення піклувальної ради або загальних зборів щодо звільнення керівника закладу освіти Засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

 1. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

 1. Колегіальним органом управління є педагогічна рада закладу освіти.

Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

 1. Педагогічна рада:

- планує роботу закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством та Статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника закладу освіти.

 1. У закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

 1. При закладі освіти створюється за рішенням Засновника наглядова (піклувальна) рада закладу.

Піклувальна рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени піклувальної ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

До складу піклувальної ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

 1. Піклувальна рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

- вносити Засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

 1. У закладі освіти та його філіях можуть функціонувати методичні об’єднання/структури, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.
 2. Майно закладу освіти належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, цього Статуту та укладених ним угод.
 3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу, комп’ютерного кабінету, їдальні, тощо.
 6. Заклад освіти та його філії мають штатний розпис, який затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням із управлінням освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради.

 

VІI. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

 1. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до даної інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
 2. 2Заклад забезпечує на офіційному вебсайті закладу (за умови його створення) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм;

структура та органи управління Закладом;

освітні програми, що реалізуються в Закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за Закладом;

фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

кадровий склад Закладу згідно з ліцензійними умовами;

матеріально-технічне забезпечення Закладу (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність Закладу;

правила прийому до Закладу;

умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу або на вимогу законодавства.

 1. Заклад оприлюднює на своєму вебсайті (за умови його створення) кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

 

VIІI. ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
 2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти, його філій фінансуються за рахунок коштів Засновника закладу.
 3. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису є: кошти Засновника; кошти місцевого бюджету; кошти фізичних, юридичних осіб; благодійні внески юридичних і фізичних осіб; інші джерела не заборонені законодавством.
 4. Держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
 5. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу відповідно до чинного законодавства.
 6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти.
 7. Бухгалтерський облік заклад здійснює самостійно.
 8. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

 1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
 2. Державний нагляд (контроль) у Великолюбаському ліцеї здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальним органом відповідно до чинного законодавства України.
 3. Центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальним органом проводиться інституційний аудит ліцею один раз на 10 років. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позапланові перевірки проводяться у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

XІ.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОЛЮБАСЬКОГО ЛІЦЕЮ

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Засновник.

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику.
 2. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.
 3. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти Засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.
 4. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

ХІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 1. Зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням сесії Костопільської міської ради та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

XІІІ.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Статут є основним документом, що визначає діяльність Ліцею упродовж усього періоду його функціонування.

2.Статут затверджується рішенням Костопільської міської ради.

 1. Зміни до Статуту вносяться рішенням Костопільської міської ради за пропозицією:
 • міського голови;
 • постійних депутатських комісій;
 • директора Ліцею;
 • трудового колективу Ліцею;
 • управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради.

Зміни набувають чинності від моменту їх державної реєстрації.

4.Цей Статут укладено у трьох примірниках, які зберігаються:

 • у Засновника;
 • у Ліцеї;
 • у державного реєстратора.

Кожен з примірників має однакову юридичну силу.

 

 

Міський голова                                               Євгеній ДЕНИСЮК