Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

12.08.2022 м. Костопіль
 
Про затвердження Порядку списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади

З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна Костопільської міської територіальної громади, відповідно до Цивільного кодексу України, Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, наказів Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», від 02 вересня 2014 року № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», від 13 вересня 2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», керуючись статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і з питань житлово-комунального господарства, транспорту, енергозбереження, зв’язку,

міська рада -

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади (додається).

2. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на офіційному вебсайті Костопільської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва, а організацію його виконання – на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

    Міський голова                                                                 Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток

до рішення Костопільської міської ради 

від «___»___________ 2022 року №______

ПОРЯДОК

СПИСАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 1. Загальні положення
  • Порядок списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади (далі по тексту – Порядок) визначає механізм списання об’єктів комунальної власності Костопільської міської територіальної громади, якими є об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (далі – майно), що перебувають на балансі виконавчих органів Костопільської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб Костопільської міської ради.
  • Порядок є обов’язковим для застосування виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами, закладами та іншими юридичними особами, на балансі яких обліковується комунальне майно Костопільської міської територіальної громади.
  • Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки і бухгалтерського обліку.
  • Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, військове майно, матеріальний резерв, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).
  • Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам, закладам та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним), у разі коли таке майно:

При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням у бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

 1. Прийняття рішення про списання майна
  • Списання майна здійснюється його балансоутримувачем на підставі прийнятого рішення про надання згоди на його списання.

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

 1. Утворення балансоутримувачем комісії зі списання майна, її завдання і повноваження
  • Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна балансоутримувач власним розпорядчим документом створює комісію зі списання майна (далі – Комісія) у такому складі:

У разі потреби та/або на вимогу міської ради до складу комісії можуть бути залучені представники міської ради та її виконавчих органів та інші фахівці.

 1. Механізм списання майна
  • Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідного рішення про надання згоди (згідно з пунктом 2.2. цього Порядку) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).
  • Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо балансоутримувачем.
  • Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

 1. Кошти, отримані в результаті списання майна, залишаються в розпорядженні балансоутримувача такого майна та можуть бути використані на статутну діяльність (крім нерухомого майна та майна первісна вартість якого за одиницю (комплект) становить 50 000 грн (п’ятдесят тисяч гривень) та більше).

Спрямування коштів, отриманих в результаті списання нерухомого майна та майна первісна вартість якого за одиницю (комплект)  становить 50 000 грн (п’ятдесят тисяч гривень) та більше, визначається згідно рішення Костопільської міської ради.

           Міський голова                                                         Євгеній ДЕНИСЮК


Додаток 1

до Порядку списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади

     

ЗАТВЕРДЖУЮ

                               ________________________________

                                      (посада керівника суб’єкта господарювання)

                                  ________________________________

                                (підпис)             (ініціали та прізвище)

                                ____ ____________________20___ р.

       

ВІДОМІСТЬ

про об’єкти комунальної власності, що пропонуються до списання станом на ___ ____________ 20__ р.

Поряд-ковий номер

Найменування об’єкта

Рік випуску/

дата введення в експлуа-

тацію

Номер об’єкта

Інфор

мація про прове

дення модер-

нізації, модифі

кації, добудови,

реконструкції

Вартість здійсне-

них капіталь-

них інвести-

цій, грн

Первісна (переоцінена) вартість,

грн

Сума нарахова-ного зносу,

грн

Балансова (залиш-кова) вар-тість,

грн

Лікві-даційна вартість,

грн

Інвентарний (номенкла-турний)

Заводський

Паспортний

 1

                     

 2

                     
 

 РАЗОМ:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 х

Усього: _____ об’єктів.

Дані про дорогоцінні метали_____________________________________________________________________________
                                                         (подаються у разі їх наявності за кожним об’єктом)

Головний бухгалтер           _____________        ______________________
                                                         (підпис)          (ініціали та прізвище)

          Міський голова                                                        Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток 2

до Порядку списання об’єктів права  комунальної власності Костопільської міської територіальної громади

     

                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ                         

            __________________________________  

                  (посада керівника суб’єкта господарювання)

                __________________________________

                          (підпис)       (ініціали та прізвище)

            ____ ______________________20___ р.

АКТ
 інвентаризації об’єктів комунальної власності,
 що пропонуються до списання
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ ________________ 20____р. № ______
комісією у складі ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали членів комісії)                       

проведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності, що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку № _____
станом на ____ ______________ 20___ р.
Інвентаризацію розпочато ___ ____________ 20___ р.
Інвентаризацію закінчено  ___ ____________ 20___ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Порядковий

номер

Найменування об’єкта

Рік випуску/

дата введення в експлу

атацію

Номер об’єкта

Станом на _20__ року

Примітка

Інвен

тарний (номенклатурний)

Заводський

Паспортний

Фактично виявлено

За даними бухгалтерського обліку

Кількість

Первісна вартість,

грн

Кількість

Первісна вартість,

грн

1

                   

2

                   
 

РАЗОМ:

                 

Усього

Усього за актом: ________________________________________________
                                                               (цифрами і словами)

1) загальна кількість об’єктів (фактично)         _________________________

                                                                                      (цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично)  ______________________________

                                                                       (цифрами і словами)

Голова комісії: ___________       _________      _________________________

                                (посада)                 (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ___________        _________      _________________________

                                           (посада)                       (підпис)                    (ініціали та прізвище)

                         ___________        _________      _________________________

                                      (посада)       (підпис)                    (ініціали та прізвище)
                             ___________        _________      _________________________

                                      (посада)                  (підпис)          (ініціали та прізвище)

      Міський голова                                                           Євгеній ДЕНИСЮК