Документ від 12.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

12.08.2022 м. Костопіль
 
Про затвердження Порядку списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади

З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна Костопільської міської територіальної громади, відповідно до Цивільного кодексу України, Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, наказів Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», від 02 вересня 2014 року № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», від 13 вересня 2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», керуючись статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і з питань житлово-комунального господарства, транспорту, енергозбереження, зв’язку,

міська рада -

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади (додається).

2. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на офіційному вебсайті Костопільської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва, а організацію його виконання – на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

    Міський голова                                                                 Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток

до рішення Костопільської міської ради 

від «___»___________ 2022 року №______

ПОРЯДОК

СПИСАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 1. Загальні положення
  • Порядок списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади (далі по тексту – Порядок) визначає механізм списання об’єктів комунальної власності Костопільської міської територіальної громади, якими є об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (далі – майно), що перебувають на балансі виконавчих органів Костопільської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб Костопільської міської ради.
  • Порядок є обов’язковим для застосування виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами, закладами та іншими юридичними особами, на балансі яких обліковується комунальне майно Костопільської міської територіальної громади.
  • Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки і бухгалтерського обліку.
  • Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, військове майно, матеріальний резерв, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).
  • Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам, закладам та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним), у разі коли таке майно:
 • морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання та відновлення якого є економічно недоцільним (у тому числі у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);
 • пошкоджене внаслідок аварії, стихійного лиха чи воєнних дій (за умови, що відновлення його є економічно недоцільним);
 • виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням у бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

 • Морально застаріле та фізично зношене майно, придатне для подальшого використання, може передаватися виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, установам, закладам з подальшим його облікуванням в порядку, визначеному законодавством.
 • Знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить 100 % вартості, не може бути достатньою підставою для його списання.
 1. Прийняття рішення про списання майна
  • Списання майна здійснюється його балансоутримувачем на підставі прийнятого рішення про надання згоди на його списання.

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

 • Рішення про надання згоди на списання майна приймається:
  • Костопільською міською радою щодо:
 • нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, транспортних та технологічних засобів, рухомого складу, мереж електро-, газо-, тепло- , водопостачання, водовідведення тощо незалежно від вартості, ступеня зносу та строку експлуатації;
 • інших основних засобів (у т.ч. і виявлених у результаті інвентаризації як недостача) первісною вартістю за одиницю (комплект) 50 000 грн (п’ятдесят тисяч гривень) та більше;
 • основних засобів незалежно від їх вартості, зруйнованих внаслідок аварії, надзвичайної техногенної ситуації тощо.
  • Балансоутримувачем комунального майна щодо майна, первісна (переоцінена) вартість якого за одиницю (комплект) становить менш як 50 000 грн (п’ятдесят тисяч гривень) (крім майна, зазначеного в пункті 2.2.1. цього Порядку) за власним розпорядчим документом відповідно до цього Порядку.
 • Для отримання згоди на списання майна балансоутримувач подає до відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради такі документи:
 • звернення на ім’я міського голови щодо необхідності списання майна;
 • підписане керівником техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться розрахунки та/або інша інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;
 • відомості про майно, що пропонується списати, за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва) згідно з додатком 1 до цього Порядку;
 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2 до цього Порядку;
 • акт технічного стану майна, затверджений керівником балансоутримувача (не подається в разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);
 • відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом із відповідними підтвердними документами);
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, та у разі наявності – копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану (у разі потреби);
 • відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт);
 • документи, на підставі яких здійснюється будівництво або реконструкція чи технічне переоснащення діючих об’єктів (у разі, коли майно списується у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);
 • копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (при списанні транспортного засобу);
 • письмовий висновок представника відповідної інспекції, під наглядом якої перебуває майно, що пропонується до списання, або акт про списання майна, підписаний таким представником (для списання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій);
 • фотоматеріали (у разі списання будівель та споруд капітального будівництва, транспортного, технологічного засобів, рухомого складу, малих архітектурних форм тощо) завірені на звороті підписом керівника балансоутримувача та печаткою (при наявності);
 • копію документа про аварію або іншу подію та пояснення причин її виникнення, вжиття заходів до винних осіб стосовно відшкодування збитків (у разі списання майна, яке вибуло внаслідок аварії).
  • У разі потреби можуть запитуватися від балансоутримувача додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, інвентарні справи, висновки спеціалізованих організацій тощо), проводитись додатковий огляд майна, що пропонується до списання.
  • Надання згоди міською радою на списання майна або відмова в наданні такої згоди оформлюється у формі рішення міської ради.
  • Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:
 • майно не відповідає вимогам, визначеним у п. 1.5. цього Порядку;
 • визначено інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;
 • балансоутримувач подав передбачені цим Порядком документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;
 • у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;
 • відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.
 1. Утворення балансоутримувачем комісії зі списання майна, її завдання і повноваження
  • Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна балансоутримувач власним розпорядчим документом створює комісію зі списання майна (далі – Комісія) у такому складі:
 • керівник або заступник керівника балансоутримувача – голова Комісії;
 • головний бухгалтер або його заступник (якщо штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена – особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
 • працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб балансоутримувача;
 • представник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради.

У разі потреби та/або на вимогу міської ради до складу комісії можуть бути залучені представники міської ради та її виконавчих органів та інші фахівці.

 • Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (нагрівальних котлів, підйомників тощо), балансоутримувач залучає для участі в роботі Комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.
 • У разі порушення проти балансоутримувача справи про банкрутство керівник балансоутримувача або арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова комісії – керівник балансоутримувача або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 3.1., 3.2. цього Порядку.
 • Комісія:
 • проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
 • проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поповерхових планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
 • визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;
 • установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання балансоутримувачем, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);
 • визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;
 • здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;
 • надає пропозиції щодо шляхів утилізації списаного майна (знищення, здача в металобрухт тощо);
 • складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.
  • За результатами роботи складається протокол засідання Комісії, до якого додаються:
 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 • акти технічного стану майна, що пропонується до списання (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);
 • акти на списання майна;
 • інші документи (копію акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
  • У протоколі засідання Комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками Комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, у результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектування.
  • Протокол засідання Комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням Комісії її члени мають право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
  • В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання й реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.
  • В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.
  • У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, у якій зазначаються причини, що призвели до неї.
  • Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником балансоутримувача.
 1. Механізм списання майна
  • Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідного рішення про надання згоди (згідно з пунктом 2.2. цього Порядку) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).
  • Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо балансоутримувачем.
  • Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

 • Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.
 • Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог законодавства.
 • Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових та чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.
 • Якщо списання майна здійснювалось на підставі рішення, прийнятого міською радою, балансоутримувачі такого майна подають до відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 р. № 1314 (зі змінами).
 • У разі наявності зауважень до звіту він повертається балансоутримувачу для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів для нового розгляду.
 • Керівник балансоутримувача та члени Комісії забезпечують згідно із законодавством подання відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради достовірних матеріалів, передбачених цим Порядком.
 • Керівник балансоутримувача організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Порядку.
 1. Кошти, отримані в результаті списання майна, залишаються в розпорядженні балансоутримувача такого майна та можуть бути використані на статутну діяльність (крім нерухомого майна та майна первісна вартість якого за одиницю (комплект) становить 50 000 грн (п’ятдесят тисяч гривень) та більше).

Спрямування коштів, отриманих в результаті списання нерухомого майна та майна первісна вартість якого за одиницю (комплект)  становить 50 000 грн (п’ятдесят тисяч гривень) та більше, визначається згідно рішення Костопільської міської ради.

           Міський голова                                                         Євгеній ДЕНИСЮК


Додаток 1

до Порядку списання об’єктів права комунальної власності Костопільської міської територіальної громади

     

ЗАТВЕРДЖУЮ

                               ________________________________

                                      (посада керівника суб’єкта господарювання)

                                  ________________________________

                                (підпис)             (ініціали та прізвище)

                                ____ ____________________20___ р.

       

ВІДОМІСТЬ

про об’єкти комунальної власності, що пропонуються до списання станом на ___ ____________ 20__ р.

Поряд-ковий номер

Найменування об’єкта

Рік випуску/

дата введення в експлуа-

тацію

Номер об’єкта

Інфор

мація про прове

дення модер-

нізації, модифі

кації, добудови,

реконструкції

Вартість здійсне-

них капіталь-

них інвести-

цій, грн

Первісна (переоцінена) вартість,

грн

Сума нарахова-ного зносу,

грн

Балансова (залиш-кова) вар-тість,

грн

Лікві-даційна вартість,

грн

Інвентарний (номенкла-турний)

Заводський

Паспортний

 1

                     

 2

                     
 

 РАЗОМ:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 х

Усього: _____ об’єктів.

Дані про дорогоцінні метали_____________________________________________________________________________
                                                         (подаються у разі їх наявності за кожним об’єктом)

Головний бухгалтер           _____________        ______________________
                                                         (підпис)          (ініціали та прізвище)

          Міський голова                                                        Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток 2

до Порядку списання об’єктів права  комунальної власності Костопільської міської територіальної громади

     

                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ                         

            __________________________________  

                  (посада керівника суб’єкта господарювання)

                __________________________________

                          (підпис)       (ініціали та прізвище)

            ____ ______________________20___ р.

АКТ
 інвентаризації об’єктів комунальної власності,
 що пропонуються до списання
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ ________________ 20____р. № ______
комісією у складі ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали членів комісії)                       

проведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності, що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку № _____
станом на ____ ______________ 20___ р.
Інвентаризацію розпочато ___ ____________ 20___ р.
Інвентаризацію закінчено  ___ ____________ 20___ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Порядковий

номер

Найменування об’єкта

Рік випуску/

дата введення в експлу

атацію

Номер об’єкта

Станом на _20__ року

Примітка

Інвен

тарний (номенклатурний)

Заводський

Паспортний

Фактично виявлено

За даними бухгалтерського обліку

Кількість

Первісна вартість,

грн

Кількість

Первісна вартість,

грн

1

                   

2

                   
 

РАЗОМ:

                 

Усього

Усього за актом: ________________________________________________
                                                               (цифрами і словами)

1) загальна кількість об’єктів (фактично)         _________________________

                                                                                      (цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично)  ______________________________

                                                                       (цифрами і словами)

Голова комісії: ___________       _________      _________________________

                                (посада)                 (підпис)                    (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ___________        _________      _________________________

                                           (посада)                       (підпис)                    (ініціали та прізвище)

                         ___________        _________      _________________________

                                      (посада)       (підпис)                    (ініціали та прізвище)
                             ___________        _________      _________________________

                                      (посада)                  (підпис)          (ініціали та прізвище)

      Міський голова                                                           Євгеній ДЕНИСЮК