Документ № 768 від 13.07.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

13.07.2022 м. Костопіль №768
 
Про перерахунок коштів на поповнення статутного капіталу комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопільводоканал»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення Костопільської міської ради від 24.02.2022 №645, зі змінами «Про звіт щодо виконання Програми розвитку КП КМР «Костопільводоканал» на 2021 рік, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 08.07.2021 №258 та про Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Костопільської міської територіальної громади на 2022 рік», за результатами розгляду листа КП КМР «Костопільводоканал» від 07.07.2022 №300/01-04, за погодженням з постійними комісіями з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і з питань житлово-комунального господарства, транспорту, енергозбереження, зв’язку,

міська рада -

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Дозволити відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради перерахувати кошти в розмірі 390 000,00 (Триста дев`яносто тисяч гривень 00 коп.) як внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопільводоканал» (ЄДРПОУ22585030) (далі – КП КМР «Костопільводоканал») за КПКВК 1217670 КЕКВ 3210.
 2. Затвердити форму договору про здійснення внесків до статутного капіталу КП КМР «Костопільводоканал» (далі - Договір), що додається.
 3. Відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради укласти договір з КП КМР «Костопільводоканал» згідно пункту 2 цього рішення та перерахувати кошти визначені в пункті 1 цього рішення на розрахунковий рахунок КП КМР «Костопільводоканал»: UA203510050000026001879145310 в АТ «УКРСИББАНК».
 4. КП КМР «Костопільводоканал»:

- використати кошти з рахунку UA203510050000026001879145310 в АТ «УКРСИББАНК» в сумі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) на будівництво водопровідної мережі по вул. Ярослава Мудрого в м. Костопіль, Рівненської області. в т. ч.: - плата за виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд;

- використати кошти з рахунку UA203510050000026001879145310 в АТ «УКРСИББАНК» в сумі 290 000,00 грн. (двісті дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) на капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного напірного колектора по вул. Леонтовича в м. Костопіль Рівненської області.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

           Міський голова                                                    Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток

до рішення Костопільської міської ради

від 13 липня 2022 року № 768

ДОГОВІР

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОСТОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «КОСТОПІЛЬВОДОКАНАЛ»

м. Костопіль                                                                                             «____» __________20__р.

Сторона-1: Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради, в особі начальника відділу Гаврилюка Дмитра Юрійовича, що діє на підставі Положення,

Сторона-2: Комунальне підприємства Костопільської міської ради «Костопільводоканал»,

в особі директора Глухоцького Василя Миколайовича, що діє на підставі Статуту, далі разом за текстом цього Договору - Сторони,

уклали цей Договір про таке.

 1. Предмет Договору

1.1. За умовами даного Договору Сторона-1 зобов’язується здійснити внески до статутного капіталу Сторони-2, а Сторона-2 зобов’язується використовувати зазначені внески виключно за цільовим призначенням, визначеним Стороною-1.

 1. Форма, розмір та цілі внесків

2.1. Внески до статутного капіталу Сторони-2 здійснюються у грошовій формі.

2.2. Розмір внесків до статутного капіталу Сторони-2 складає 390 000,00 (Триста дев`яносто тисяч гривень 00 коп.).

2.3. Внески до статутного капіталу Сторони-2 використовуються виключно для досягнення наступних цілей:

- 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) на будівництво водопровідної мережі по вул. Ярослава Мудрого в м. Костопіль, Рівненської області. в т. ч.: - плата за виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд;

 • 290 000,00 грн. (двісті дев’яносто тисяч гривень 00 коп.) на капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного напірного колектора по вул. Леонтовича в м. Костопіль Рівненської області.

2.5. Внески до статутного капіталу Сторони-2 є комунальною власністю Костопільської міської територіальної громади в особі Сторони-1, та передаються Стороні-2 на праві оперативного управління з передачею на баланс Сторони-2.

 1. Права та обов’язки Сторін

3.1. За цим Договором Сторона-1 має право:

3.1.1. контролювати використання внесків Стороною-2 за цільовим призначенням;

3.1.2. вимагати від Сторони-2 надання звіту про використання внесків до статутного капіталу.

3.2. За цим Договором Сторона-1 зобов’язана у повному обсязі профінансувати внесок до статутного капіталу Сторони-2.

3.3. За цим Договором Сторона-2 зобов’язується:

3.3.1. Після підписання цього Договору негайно приступити до використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2;

3.3.2. Використовувати внески, зроблені Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2, у відповідності до вимог чинного законодавства та виключно на цілі, передбачені цим Договором;

3.3.3. Щокварталу надавати фінансовий звіт з копіями підтверджуючих документів та випискою з банківського рахунку про використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2.

 1. Ведення справ

4.1. Ведення справ за цим Договором здійснюється Сторонами за їх спільною згодою.

4.2. Сторона-2 виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставлених за договором цілей, визначених у п. 2.3 Договору.

4.3. Сторона-1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони-2 в межах цього Договору.

 1. Термін дії цього Договору

5.1. Цей Договір починає діяти з моменту його підписання та діє до «31» грудня 2022 р.

 1. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

Сторона-1: в межах затверджених бюджетних призначень на рік здійснює внески до статутного капіталу Сторони-2.

Сторона-2: внески за цим договором використовує виключно на цілі, передбачені п.2.3 цього Договору.

6.2. За нецільове використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2, Сторона-2 повертає внески Стороні-1 у повному обсязі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.3. Сторона-2 при отриманні внесків до статутного капіталу підприємства вносить відповідні данні до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надають Стороні-1 відповідну інформацію про поповнення статутного капіталу та внесення змін до Статуту комунального підприємства (з проектами розпорядчих документів) та здійснюють реєстрацію таких змін у встановленому законодавством порядку у Державного реєстратора в місячний термін з моменту прийняття відповідного рішення.

 1. Зміна умов Договору

7.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

 1. Інші умови

8.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

 1. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

Сторона-1

Поштова адреса та

індекс______________________________

Телефон/факс_______________________

Поточний рахунок___________________

ЄДРПОУ___________________________

_______                                     ___________

(підпис)                                           (ПІБ)

Сторона-2

Поштова адреса та

індекс______________________________

Телефон/факс_______________________

Поточний рахунок___________________

ЄДРПОУ___________________________

_______                                     ___________

(підпис)                                             (ПІБ)

          Міський голова                                                      Євгеній ДЕНИСЮК